พรมทา ส. “ความสงสัยในฐานะจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 9, no. 3, Feb. 2019, pp. 1-5, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170385.