บรรณรุจิ บ. “ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 9, no. 2, Feb. 2019, pp. 46-87, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170383.