ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ด. “หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 10, no. 2, Feb. 2019, pp. 38-96, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170198.