พสุธารชาติ พ. “พุทธศาสนากับทรรศนะแบบลดทอน”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 11, no. 2, Feb. 2019, pp. 41-80, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170187.