ปรมัตถ์วินัย ส. “ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 11, no. 1, Feb. 2019, pp. 4-27, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170181.