พรมทา ส. “ปราชญ์ทางพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 14, no. 1, Feb. 2019, pp. 1-8, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169990.