คำดี เ. “การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 15, no. 3, Feb. 2019, pp. 5-80, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169989.