บุตรอินทร์ ส., บุญศรีตัน ป., and โตจักษณ์ชัยกุล ส. “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 15, no. 1, Feb. 2019, pp. 26-72, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169985.