พรมทา ส. “การเมือง พระสงฆ์ กฎหมาย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 15, no. 1, Feb. 2019, pp. 1-4, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169983.