แซกรัมย์ พ. “บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 16, no. 3, Feb. 2019, pp. 3-69, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169981.