สดมณี อ., ธนะชานันท์ ส., ภู่คง ส., จันประเสริฐ ฐ., and เกตุอ่ำ ป. “ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 17, no. 3, Feb. 2019, pp. 27-37, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169972.