บุญหนุน ช. “ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 17, no. 2, Feb. 2019, pp. 36-95, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169969.