เกิดแก้ว ธ. “วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 18, no. 3, Jan. 2019, pp. 69-87, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169575.