ยอดทอง อ. “ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 19, no. 3, Jan. 2019, pp. 7-41, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169398.