วาดเขียน ภ. “การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 19, no. 2, Jan. 2019, pp. 21-53, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169378.