เหล่าเลิศวรกุล อ. “มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 21, no. 1, Apr. 2015, pp. 5-9, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/162096.