บรรณาธิการ บ. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 25, no. 2, Aug. 2018, pp. 5-6, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160887.