บรรณาธิการ บ. “บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 22, no. 3, Dec. 2015, pp. 5-10, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157205.