บรรณาธิการ บ. “บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 24, no. 3, Dec. 2017, pp. 5-9, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157200.