บรรณาธิการ บ. “บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 23, no. 3, Dec. 2016, pp. 5-8, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156864.