บรรณาธิการ บ. “บรรณาธิการแถลง สิทธิ – เมตตา : คุณค่าที่แตกต่าง”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 24, no. 2, Aug. 2017, pp. 5-8, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156678.