[1]
ประภาพรพิพัฒน์ ก., “การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย”, J Bud Stud Chula, vol. 12, no. 2, pp. 28–41, Mar. 2022.