[1]
เศรษฐ์บุญสร้าง ส., “เกมภาษากับการใช้ภาษาศาสนาของชาวอโศก”, J Bud Stud Chula, vol. 1, no. 3, Feb. 2019.