[1]
พรมทา ส., “งานเขียนทางวิชาการ”, J Bud Stud Chula, vol. 1, no. 3, pp. 2–3, Feb. 2019.