[1]
บุณยเนตร เ., “จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล”, J Bud Stud Chula, vol. 1, no. 1, pp. 7–30, Feb. 2019.