[1]
พรมทา ส., “จากบรรณาธิการ”, J Bud Stud Chula, vol. 1, no. 1, p. 2, Feb. 2019.