[1]
พรมทา ส., “แรงบันดาลใจทางวิชาการ”, J Bud Stud Chula, vol. 2, no. 3, pp. 2–3, Feb. 2019.