[1]
สถาอานันท์ ส. and อัศววิรุฬหการ ป., “พุทธศาสนากับสังคมไทย”, J Bud Stud Chula, vol. 2, no. 1, pp. 20–34, Feb. 2019.