[1]
พรมทา ส., “งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย”, J Bud Stud Chula, vol. 2, no. 1, pp. 2–4, Feb. 2019.