[1]
เศรษฐ์บุญสร้าง ส., “อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้”, J Bud Stud Chula, vol. 4, no. 3, pp. 44–61, Feb. 2019.