[1]
พรมทา ส., “ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว”, J Bud Stud Chula, vol. 4, no. 1, pp. 2–4, Feb. 2019.