[1]
ปุณฑริกวิวัฒน์ ท., “พุทธเศรษฐศาสตร์”, J Bud Stud Chula, vol. 5, no. 2-3, pp. 58–69, Feb. 2019.