[1]
เลี้ยววาริณ อ., “ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่”, J Bud Stud Chula, vol. 6, no. 3, pp. 58–68, Feb. 2019.