[1]
ปุณฑริกวิวัฒน์ ท., “พุทธจริยศาสตร์ : กรณีประเทศไทย”, J Bud Stud Chula, vol. 6, no. 2, pp. 62–77, Feb. 2019.