[1]
สิงห์สุริยา ป., “มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม”, J Bud Stud Chula, vol. 6, no. 2, pp. 25–31, Feb. 2019.