[1]
วิศทเวทย์ ว., “อนัตตาในพุทธปรัชญา”, J Bud Stud Chula, vol. 6, no. 1, pp. 62–112, Feb. 2019.