[1]
พรมทา ส., “จากบรรณาธิการ”, J Bud Stud Chula, vol. 7, no. 1, p. 1, Feb. 2019.