[1]
จันทบุตร ค., “แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”, J Bud Stud Chula, vol. 8, no. 2, pp. 6–49, Feb. 2019.