[1]
พรมทา ส., “การวิจัยพุทธศาสนา”, J Bud Stud Chula, vol. 8, no. 2, pp. 1–5, Feb. 2019.