[1]
ผลเจริญ พ., “เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)”, J Bud Stud Chula, vol. 9, no. 3, pp. 6–32, Feb. 2019.