[1]
พรมทา ส., “ความสงสัยในฐานะจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย”, J Bud Stud Chula, vol. 9, no. 3, pp. 1–5, Feb. 2019.