[1]
บรรณรุจิ บ., “ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”, J Bud Stud Chula, vol. 9, no. 2, pp. 46–87, Feb. 2019.