[1]
พรมทา ส., “พุทธธรรมกับความซับซ้อนของโลกและชีวิต”, J Bud Stud Chula, vol. 10, no. 3, pp. 1–5, Feb. 2019.