[1]
ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ด., “หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย”, J Bud Stud Chula, vol. 10, no. 2, pp. 38–96, Feb. 2019.