[1]
พสุธารชาติ พ., “พุทธศาสนากับทรรศนะแบบลดทอน”, J Bud Stud Chula, vol. 11, no. 2, pp. 41–80, Feb. 2019.