[1]
วุฑฺฒิกโร พ., “แนวคิดเรื่อง จิตเท่านั้นที่มีอยู่ ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร”, J Bud Stud Chula, vol. 11, no. 1, pp. 28–62, Feb. 2019.