[1]
พรมทา ส., “ปราชญ์ทางพุทธศาสนา”, J Bud Stud Chula, vol. 14, no. 1, pp. 1–8, Feb. 2019.