[1]
บุตรอินทร์ ส., บุญศรีตัน ป., and โตจักษณ์ชัยกุล ส., “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง”, J Bud Stud Chula, vol. 15, no. 1, pp. 26–72, Feb. 2019.