[1]
แซกรัมย์ พ., “บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม”, J Bud Stud Chula, vol. 16, no. 3, pp. 3–69, Feb. 2019.