[1]
พรมทา ส., “ศาสนาของธรรมชาติ”, J Bud Stud Chula, vol. 16, no. 1, pp. 1–4, Feb. 2019.